O Spoločnosti
Produkty
Služby
Kontakty
 
Slovak
English
Deutch
Russia
Hungary
Poland
 
 
 
 
 
SLOPUR® CAR
ROZMRAZOVAČ a PREVENČNÝ POSTREK
OKAMŽITÝ ÚČINOK SPOJENÝ S PREVENCIOU
 
pre bližšie informácie vyplňte formulár »                                                               zobraziť ako PDF »
CHEMICKÉ ZLOŽENIE
Netoxická kvapalina na báze solí kyselín, inhibítorov korózie a aditív vo vode.
 
OBLASTI POUŽITIA
SLOPUR® CAR sa osvedčil najmä:
 ako filmotvorný prostriedok na ochranu komunikácii, vozidiel, striech, železničných vozňov,    budov, materiálov apod. pred námrazou s rozmrazovacím účinkom.
 
VLASTNOSTI
SLOPUR® CAR sa vyznačuje:
 riediteľný vodou;
 neobsahuje fosfáty, amíny ,močovinu, dusitany a chloridy;
 nenapadajú gumu ani výrobky z gumy, betón, hliník, farebné kovy, uhlíkovú oceľ, sklo ani plasty;
 chráni pred námrazou a koróziou ním ošetrené povrchy;
 je netoxická, ekologicky nezávadná, biologicky odbúrateľná kvapalina.
 
CHARAKTERISTICKÉ DÁTA
SLOPUR® CAR má tieto fyzikálne vlastnosti:
 zápach - prakticky bez zápachu
 pH                                                    8 -10
 merná hmotnosť [kg.m-3]         1040 -1100
 
DOPRAVA A SKLADOVANIE
Spôsob dopravy je predmetom kúpnej zmluvy a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi. Skladuje sa v pôvodných dokonale uzavretých a neporušených obaloch, v chladných krytých skladoch. Záručná doba 24 mesiacov od dátumu výroby.
 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
SLOPUR®CAR je nehorľavá, netoxická, ekologicky nezávadná kvapalina. Po skončení práce umyť teplou vodou a mydlom a ošetriť vhodným krémom. Pri zasiahnutí očí vypláchnuť vodou a vyhľadať lekára. Pri požití vypite min. 0,5 l vody a vyhľadajte lekára.
 
SYMBOLY
Xn        Škodlivý
 
RIZIKOVÉ VETY (R - VETY)
R 22     Škodlivý pri požití
 
BEZPEČNOSTNÉ VETY (S - VETY)
S 62      Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadať lekársku
             pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
 
POUŽITIE
SLOPUR® CAR sa odporúča používať v koncentrovanej forme aby došlo k vytvoreniu požadovaného ochranného filmu s teplotnou odolnosťou -35°C. Na dosiahnutie maximálnej efektivity rozmrazovania, prevencie a na vytvorenie ochrannej vrstvy je vhodné prípravok naniesť vždy pred vytvorením námrazy.


Z ekonomických dôvodov sa odporúča pri hrubšej snehovej vrstve naniesť dostatočné množstvo na rozrušenie štruktúry ľadu, čím sa vytvorí ľadová kaša, ktorá je ľahko odstrániteľná použitím snehovej odhŕňacej techniky.
 
TEPLOTA
PODMIENKY
0 až -8°C
-8 až -18°C
-18 až -26°C
ujazdený sneh, ľad
10-20 g/m2
20-30 g/m2
30-40 g/m2
sneh, sneženie
20-35 g/m2
30-40 g/m2
40-50 g/m2
ľad, mrznúci dážď
35-40 g/m2
40-50 g/m2
50-65 g/m2
Tieto údaje sú len názorné, presné dávkovanie je individuálne a záleží od použitej techniky a aktuálneho počasia.
 
 

EKOLÓGIA

Naša filozofia je založená na princípe poskytnúť zákazníkovi produkt:     

        1. vysoko účinný a efektívny
        2. biodegradovateľný
        3. z minimálnou hodnotou BSK a CHSK
        4. bez obsahu chloridov, dusičnanov a močoviny

Vyhýbame sa použitiu močoviny ktorá je už v malých množstvách toxická k vodným organizmom v dôsledku jej hydrolýzy na oxid uhličitý a amoniak, ktorý má značne negatívne dopady na ryby a vodné živočíchy. Takisto je známy  vplyv dusíkatých látok na bujnenie rias a siníc.

CHEMICKÁ SPOTREBA KYSLÍKA [g kyslíka/ g ]

s           SLOPUR -CAR: CHSK = 0,2756 g kyslíka/g ,  BSK = 0,122 g kyslíka/g
                                               

BIOLOGICKÁ ODBÚRATEĽNOSŤ

 
* Správa o biologickej odbúrateľnosti  bola spracovaná podľa STN EN ISO 107 07.
** Bol otestovaný vplyv na sklo, gumu a hliník podľa STN EN ISO 2812 -1.
 

EROZÍVNE ÚČINKY

V akreditovanom skúšobnom laboratóriu bol otestovaný erozívny vplyv pôsobenia prípravku SLOPUR-CAR pri rozmrazovaní  podľa STN 73 1326 a výsledky boli porovnávané s 3% roztokom NaCl. Na základe výsledkov je možné konštatovať že SLOPUR-CAR nespôsobuje porušenie betónu pri vystavení striedavému zmrazovaniu a rozmrazovaniu. Naopak je vidieť negatívny vplyv len 3% roztoku NaCl.

 

NaCl ( 3% roztok )

SLOPUR-CAR

Stupeň porušenia

2-slabo porušený

1-nenarušený

Množstvo odpadu

118,7 g/m2

0 g/m2

 

KOROZÍVNE ÚČINKY

V akreditovanom skúšobnom bol otestovaný vplyv na sklo, gumu a hliník podľa STN EN ISO 2812 -1.
Prebehli skúšky zamerané na korozívnu rýchlosť v akreditovanom laboratóriu.

KORÓZNA RÝCHLOSŤ (mm/rok)

 

uhlíková oceľ

hliník

meď

roztok NaCl (5%)
0,01
0,035
0,08

SLOPUR-CAR

0,00009

0,0025

0,00075

 

rýchlosť korózie

 

ROZMRAZOVACIA ÚČINNOSŤ SLOPURU-CAR


 
SLOPUR-CAR [%hmot.]
prídavok vody [%hmot.]
teplota tuhnutia [ °C ]
100%
0%
-35,1
90%
10%
-27,7
80%
20%
-21,7
70%
30%
-17,8
60%
40%
-13,4
 
* Body tuhnutia sú merané podľa normy ASTM D 1177
** Reálne body tuhnutia sa môžu čiatočne líšiť v závislosti od klimatických podmienok

*** So stúpajúcim riedením klesá rozpúšťacia rýchlosť SLOPURU CAR

 
 
Copyright © 2007 SLOCHEM® s.r.o. Všetky práva vyhradené.