O Spoločnosti
Produkty
Služby
Kontakty
 
Slovak
English
Deutch
Russia
Hungary
Poland
 
 
 
 
 
S L O S I L ® - 1040
Polymérny väzbový prostriedok
 
pre bližšie informácie vyplňte formulár »                                             zobraziť ako PDF »
 
CHEMICKÉ ZLOŽENIE
Nenasýtený polymérny trialkoxysilylpropylamín štruktúrneho vzorca:
 
OBLASTI POUŽITIA
SLOSIL® - 8040 sa osvedčil najmä:
ako väzbový prostriedok na úpravu železných, oceľových, hliníkových a pozinkovaných povrchov     pred nanášaním farieb a lakov ako náhrada fosfátovania a chromátovania;

 ako väzbový prostriedok na úpravu práškových, vláknitých plnív za účelom zlepšenia     mechanických vlastností vystužených materiálov a ich odolnosti voči vode, hlavne na báze     nenasýtených polyesterov, epoxidov, polyuretánov, polyolefínov, kaučukov a pod.;

ako prísada do rôznych plastov pri výrobe laminátov, lepidiel, náterových hmôt a pod., spravidla     v koncentrácii 0,5 až 2% hmotnosti za účelom zlepšenia mechanických a elektrických vlastností,či     zlepšenia adhézie a priľnavosti na medzifázovom rozhraní, v prípade lepidiel a náterových hmôt.
VLASTNOSTI
SLOSIL® -8040 sa vyznačuje:
 areaktivitou s povrchmi rôznych materiálov, ktorým na povrchu zakotvuje amino a nenasýtené    skupiny schopné reakcie s celou škálou farieb a tým vznik chemickej adhézie;

 je rozpustný vo vode a v polárnych rozpúšťadlách ako alkoholy, éteralkoholy;

dávkuje sa do vody v množstve 2 - 20 % na celkovú receptúru;

po vysušení upravených materiálov vplyvom hydrolýzy alkoxyskupín na termodynamicky    nestabilné silantrioly dochádza k ich polykondenzácii, za súčasnej reakcie s skupinami materiálu za    vzniku termosetického povlaku slabo zásaditého charakteru schopného kopolymerizácie s    nenasýtenou polyesterovou živicou ako aj reakcie s epoxidovou živicou apod.
CHARAKTERISTICKÉ DÁTA
Viskozita [mPa . s ] max. 50
(DIN 53 015; 23°C)
 
Amínové číslo [ mg KOH/g ] max. 20
pH   3-5
 
Copyright © 2007 SLOCHEM® s.r.o. Všetky práva vyhradené.